Daltononderwijs in Blaricum staat voor verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en respect voor elkaar.

Ons onderwijs

​Verantwoordelijkheid, grenzen stellen!

Op onze school leren kinderen door zelfstandig te werken kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden en verantwoordelijk voor die keuze te zijn.  Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren. Vrijheid betekent kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in het eigen kunnen van ieder kind. 

Zelfstandigheid, zelfstandig werken

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. De leerkracht onderzoekt steeds wat ieder kind nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling.

Samenwerking en respect voor de ander.

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Er is een goede doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren de kinderen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar.​​

​​​​​

​ Onze peilers verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken

Werken met deze peilers biedt optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Wat heeft een kind nodig om te leren lezen, schrijven, een werkstuk te maken, sociaal vaardiger te worden enz. Dat is het uitgangspunt van ons onderwijs. De leerkracht schept de voorwaarden zodat iedere leerling zich kan ontplooien.

Wij bieden structuur en een duidelijke doorgaande lijn in samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Juist die doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8 is onze kracht!

​Kenmerken van ons onderwijs:

  • er zijn verschillende vormen van zelfstandig werken

  • de leerkracht gaat uit van het eigen vermogen van de leerling tot leren, wat onder andere blijkt uit keuzevrijheid op een moment van de dag

  • de inrichting van de ruimte maakt zelfstandig werken en samenwerken mogelijk, de leerlingen kijken de oefenstof zoveel mogelijk zelf na

  •  er wordt gewerkt met planborden en taakbladen; dit kunnen zowel dagtaken als weektaken zijn, afhankelijk van de leerstof en de groep.

Aan het einde van de week gaat het takenblad, voorzien van opmerkingen door de leerling zelf en door de leerkracht, mee naar huis. De door ons gehanteerde werkwijze biedt de mogelijkheid om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Kinderen met wat meer dan gemiddelde  kunnen voldoende uitdaging in hun werk vinden en kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben, kunnen dat op deze wijze ook krijgen.

IPC

​Wij werken met IPC-projecten. IPC staat voor International primary Curriculum.Dit is projectmatig onderwijs waarbij gewerkt wordt met thema's. Ieder thema (unit) wordt vanuit meerdere vakgebieden belicht. Werken met IPC is bedoeld om het leren betekenisvol te laten zijn en kinderen verbanden te laten leggen bij het leren. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek hebben verband met elkaar. Binnen IPC komen ook aan bod de vakken muziek, kunstzinnige vorming en internationalisering.

ICT neemt een belangrijke plaats in bij de uitvoering van de projecten.

We zijn nu met het team onderweg om IPC school te worden.