Scholen zijn verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. In de MR zijn zowel leerkrachten als ook ouders vertegenwoordigd. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school en plannen die er zijn op bijvoorbeeld onderwijskundig gebied.

De MR van de Bernardus bestaat uit:

· 2 ouderleden: Hein Kok en Meike Dieperink ;

· 2 leerkrachten: Geertrui Nieuwenhuis en Esther Godefrooij

De MR komt elke zes weken bij elkaar. Bij het eerste deel van die vergaderingen is ook de directie aanwezig én een afvaardiging van de ouderraad (OR).

De MR vertegenwoordigt alle ouders én alle leerkrachten, dus als er vragen zijn of een situatie die u met ons wilt bespreken dan mag u ons natuurlijk altijd aanspreken op/naast het schoolplein of mailen: mr@kbsbernardus.nl. 

Notulen MR

Notulen 12 december

Notulen 18 oktober 2023

Notulen 4 juli 2023

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.