De medezeggenschapsraad (MR) van de Katholieke Basisschool Blaricum (KBS) bestaat uit: 4 ouderleden en 4 leerkrachten, gekozen uit de twee locaties:  Matthijs Visch (ouder Bernardus), Rene van den Bos (ouder De Pionier), Frits Egmond (ouder De Pionier), Jaap Kalff (ouder Bernardus), Geertrui Nieuwenhuis (leerkracht Bernardus), Judith Hoksbergen ​(leerkracht Bernardus en secretaris), Eva Wolfs (leerkracht De Pionier), )

Wij vergaderen éénmaal per 6 weken. Het eerste gedeelte van elke vergadering is samen met de directeuren van onze scholen en een vaste afvaardiging van de Ouderraden (OR). Voor vragen en informatie zijn we te bereiken per mail of persoonlijk. 

mr@kbsbernardus.nl 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.