1. De school

Geschiedenis, gebouw en ligging 

De Bernardusschool vormde samen met de KBS De Bijvanck de Katholieke Basisschool Blaricum. Deze Katholieke Basisschool Blaricum was ontstaan uit twee aparte scholen. In het “oude dorp” Blaricum stond vanaf de twintiger jaren van de vorige eeuw tot maart 2003 de Bernardusschool midden in het dorp. In eerste instantie als parochieschool van de St. Vitusparochie onder bestuur van de kerk. Later is er een apart bestuur voor de school gekomen. 

Vanaf maart 2003 is de Bernardusschool in het scholencomplex aan de Eemnesserweg gevestigd. In dit complex zitten ook de openbare basisschool Blaricum en de peuterspeelzaal. In het voorjaar van 2009 is de gehele school gerenoveerd. Er is een nieuw luchtbehandelingssysteem aangebracht, waardoor de luchtkwaliteit op een zeer hoog niveau ligt. Ook zijn er allerlei verfraaiingen aangebracht, waardoor het er prettig toeven is. In augustus 1997 zijn KBS De Bijvanck en de Bernardusschool gefuseerd tot een basisschool met volledig onderwijsaanbod op beide bestaande locaties: de Katholieke Basisschool Blaricum. Sinds 2005 benaderen we de twee locaties zoveel mogelijk als twee zelfstandige scholen. Vanaf augustus 2011 zijn het twee verschillende scholen met hun eigen directeur geworden. In 2004 vond er een besturenfusie plaats waardoor we onderdeel werden van SKOGENE. 

In 2006 is dit gefuseerd met bestuur van een aantal VO-scholen. Dit zijn nu Alberdingk Thijm Scholen. 

Schoolgrootte 

Het aantal leerlingen van de Bernardusschool was in juni 139 leerlingen. Prognoses geven aan dat onze school in de komende jaren wat betreft het leerlingenaantal stabiel blijft, maar wel licht daalt. We hebben 7 overzichtelijke kleine groepen waar (zij) instroom nog mogelijk is. Het hebben van kleine groepen is een bewuste keuze. 

Medewerkers op school 

De kinderen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar. In onze ogen een zeer goede manier om de eerste jaren van het onderwijs goed te starten. Dit zorgt voor een hechte sfeer onderling waarin elk kind zich vertrouwd en veilig gaat voelen. De groepen 4 en 5 zijn gecombineerd. Er komt in deze combinatiegroep extra ondersteuning. Op deze wijze realiseren we kleinschaligheid en evenredige aantallen in alle groepen. Op drie dagen is er in deze combinatiegroep extra ondersteuning. 

De groepsindeling 

We starten dit schooljaar met 6 groepen:

Groep 1-2 
Groep 3
Groep 4/5
Groep 6 
Groep 7 
Groep 8 

2. Onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs 

 1. Goed personeel: Daar valt of staat het hele onderwijs mee. Aan de leerkrachten vertrouwt u uw kind toe. Zij zorgen ervoor dat uw kind goed begeleid wordt en dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De leerkrachten van onze school werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Verder volgen ze cursussen en volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet. Daarom zijn er elk jaar studiedagen en elke week vergaderingen voor de leerkrachten. 
 2. Goede methoden: In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen wij ons de vraag: kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methoden, voldoet het aan de kerndoelen, zijn er mogelijkheden voor differentiëren (voor kinderen die extra moeilijk werk aankunnen en kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben) en ziet het materiaal er verder aantrekkelijk uit en kan ICT daarin een rol vervullen. 
 3. Een goed leerlingvolgsysteem (ParnasSys): Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling (en de groep als geheel). Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. De (CITO) toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. 
 4. Een goed kwaliteitssysteem: We hanteren het kwaliteitssysteem van Alberdingk Thijm Scholen. Dit is een systeem van een audit zelfevaluatie kwaliteit waarbij we elkaars school bezoeken en observeren. Belangrijk is om datgene wat er samen is afgesproken ook daadwerkelijk op de goede manier wordt uitgevoerd. Dit gaat o.a. met behulp van klassen-bezoeken door de directie met een bijbehorend IWR-gesprek (beoordelingsgesprek) en het zelf evalueren door de leerkrachten. Ook is het van belang dat leerkrachten van elkaar leren. Dit kan bewerkstelligd worden door bij elkaar te kijken. Dat zal ook dit schooljaar regelmatig gebeuren.
 5. Een sfeer waarin het kind zich veilig en vertrouwd voelt. Hierdoor creëren we mogelijkheden om alles uit het kind te halen wat erin zit. 

Uitgangspunten, missie en visie 

Onze Missie 

"Wij vinden het belangrijk dat een kind zichzelf mag zijn, onderzoekend kan leren, bewust de ruimte krijgt om zelf te kiezen, om zo het beste uit zichzelf te halen. Met aandacht voor elkaar en de ons omringende wereld". 

Onze visie 

“Wij bieden een veilige omgeving waar onze leerlingen vanuit vertrouwen en authenticiteit leren samenwerken binnen toekomstgericht onderwijs."

Onze prioriteiten 

 • Toekomstgericht holistisch onderwijs, inclusief Engels 
 • Veilige blije en gezonde leeromgeving
 • Vakbekwaam en gepassioneerd team
 • Sterke verbondenheid en communicatie tussen ouders, school en kinderen.
 • Opleiden en ontwikkelen van talent (leerkrachten) 

Succes 

 • Resultaten van de kinderen
 • Formele evaluaties
 • Zelfreflectie en evaluatie (zowel door kinderen als leerkrachten)
 • Tevredenheid
 • Kleinschaligheid 

Onze waarden 

 • Samenwerken
 • Veiligheid
 • Zelfvertrouwen
 • Toekomstgericht
 • Authenciteit 

Een kind dat na groep 8 de Bernardus verlaat heeft geleerd om: 

 • Zelfstandig te werken.
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gedrag, leren en omgeving.
 • Samen te werken met andere leerlingen.
 • Problemen op te lossen.
 • Te leren.
 • Kritisch en creatief te denken.
 • Feedback te ontvangen en te geven en daar iets mee te doen.
 • ICT-vaardigheden toe te passen.
 • Zich mondeling uit te drukken in het Engels vanaf groep 1. 

Voorwaarden 

Het team van de Bernardusschool: 

 • Biedt een veilige leeromgeving waar rust, orde en structuur de boventoon voert.
 • Is vakbekwaam, volgt nascholing en is ETTP geschoold.
 • Is betrokken bij leerlingen en ouders.
 • Heeft het vertrouwen dat kinderen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen.
 • Volgt de ontwikkeling van de leerling intensief en handelt hiernaar.
 • Betrekt ouders en leerlingen hierbij.
 • Leidt toekomstige collega’s (pabo-studenten) op binnen school. 

Kleinschaligheid 

We leggen de nadruk op: veiligheid, duidelijkheid, vertrouwen en flexibiliteit. Door onze kleinschaligheid maken we dat ook waar. We zorgen verder voor een ononderbroken ontwikkelingsproces en begeleiden de kinderen bij hun emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Daarnaast is er veel ruimte voor creatieve, culturele, sociale en lichamelijke vaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden om te kunnen functioneren in onze samenleving. 

Levensbeschouwelijke visie

Katholieke school 

Wij zijn een katholieke school en daarom vinden we respect, verwondering, zorg voor een ander, het samen vieren en compassie belangrijke aspecten. Vanuit ons katholiek zijn hebben we aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld. Er is een goede samenwerking met de Vituskerk. 

Ons onderwijs 

Pijlers van ons onderwijs zijn 

 • Verantwoordelijkheid/Vrijheid in gebondenheid 

Vrijheid betekent: kunnen om gaan met verantwoordelijkheden. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Docent en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en hoeveel tijd dat gaat kosten. Achteraf legt het verantwoording af aan de docent. 

Het leren omgaan met verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de richtlijnen van de overheid en de samenleving. 

 • Zelfstandigheid 

Wij willen kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, en daar houden wij in ons onderwijs rekening mee. 

 • Samenwerken 

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de maatschappij moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan het werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van de bovenbouw de jongeren ondersteunen. 

IPC 

We zijn een officiële IPC-school. Wat houdt dit in? 

Veranderende wereld 

Om je staande te houden in een snel veranderende wereld heb je niet meer genoeg aan kennis alleen. De 21ste eeuw vraagt andere kennis, vaardigheden en inzicht. Het IPC-programma gaat daarin mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die veranderingen aansluit. Effectief leren staat centraal. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. 

Units 

Het IPC-curriculum werkt met thema’s, die noemen we units. Het scala aan onderwerpen is erg breed: variërend van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Met deze onderwerpen kan de betrokkenheid van kinderen optimaal worden vergroot. Het uitgangspunt is telkens wat leerlingen gaan leren en niet wat ze gaan doen. De IPC-units worden op een eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten, die interessant, goed doordacht en leuk zijn. In een bepaalde periode komen alle zaak- en creatieve vakken aan bod. Die vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. 

Vaste structuur 

Iedere unit heeft een vaste structuur. Tijdens het startpunt, de gezamenlijke opening van een unit, raken kinderen betrokken bij het thema. Na de start is er altijd de kennisoogst; het in kaart brengen van de bestaande kennis bij de kinderen. Om te ontdekken wat kinderen al van een onderwerp weten wordt er bijvoorbeeld gewerkt met visuele schema’s, die we ‘mindmaps’ noemen. Van weet je kind al veel meer dan het zelf denkt. Ook helpt het maken van een mindmap om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen, onderlinge verbanden te zien en de kennisoogst uit te breiden. Het zet aan tot nadenken over het eigen leren en het formuleren van vaardigheden. 

De rol van de ouders 

Betrokkenheid en interesse van de ouders in het leren van hun kinderen is belangrijk. Wij houden jullie via de nieuwsbrieven van de groepen op de hoogte van de units waar wij aan werken. Om je kind te helpen en stimuleren in het leerproces kun je vragen wat het kind op school heeft geleerd. Wij vinden het ook heel waardevol om ouders uit te nodigen die iets kunnen vertellen of laten zien over een bepaald thema. Een opa die veel over chocolade wist gehad, kwam daar oververtellen. Een moeder met een kunstachtergrond, kwam lesgeven in portrettekenen met verschillende materialen en een moeder veel weet over de geschiedenis van Blaricum is komen vertellen over de kleding van vroeger in Blaricum. Mooie momenten in ons onderwijs. Tijdens de afsluiting van een unit worden ouders regelmatig uitgenodigd om te komen kijken in de school. 

Implementatieproject 

Wij zijn momenteel bezig met het implementatieproject en worden hierbij ondersteund door IPC Nederland en een IPC-trainer. Wij zijn enthousiast en merken dat de kinderen ook betrokken zijn. Dit schooljaar staat het geven van feedback centraal. Feedback door de kinderen en de leerkracht. Ook gaan we onderzoeken hoe we het leren van de kinderen met IPC zo goed mogelijk zichtbaar kunnen maken. 

Engels in alle groepen 

Vol trots kunnen we u melden dat we op de Bernardusschool volop aan de slag zijn met Engels in alle groepen. Gebleken is namelijk dat als kinderen op jonge leeftijd een tweede taal aanleren dit zeer effectief is. Daar zijn we op in gesprongen en hebben met steun van ons bestuur en met een subsidie van het Europees Platform een Native speaker in de hand genomen die de Engelse lessen gaat verzorgen op onze school. Spelenderwijs leren kinderen de Engelse taal aan. In de groepen wordt het Engels gegeven door de eigen leerkrachten. De ambitie is om Engelse activiteiten en lessen in het Engels de komende jaren te continueren, zeker ook binnen de IPC-projecten. Iedere woensdag is onze 'English wednesday'. De Engelse vlag wordt dan uitgehangen en die ochtend zijn onze activiteiten veelal in het Engels. 

ICT 

We hebben dit schooljaar voor alle leerlingen een Chromebook tot onze beschikking. De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen hier dagelijks gebruik van maken. Wij staan voor een didactisch verantwoorde en betekenisvolle inzet van ICT als middel en niet als doel. Wij vinden het onze taak om leerlingen ICT-vaardigheden aan te leren, die ze nu en in de toekomst nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in onze digitale wereld. We zorgen ervoor dat onze kinderen mediawijs worden. Wij vinden het ook belangrijk dat we uitgaan van verschillen tussen kinderen. Software moet adaptief kunnen worden ingezet (aangepast op het niveau van het kind). De Chromebooks worden gebruikt om de lessen te verwerken. Uw kind krijgt bijvoorbeeld uitleg over een rekensom. Hij of zij oefent deze dan op een Chromebook. Doordat uw kind digitaal werkt, worden de sommen langzaam moeilijker gemaakt op het moment dat uw kind hieraan toe is. De programma’s zorgen ervoor dat leerlingen op hun eigen niveau werken: gepersonaliseerd leren. De programma’s toetsen wat uw kind al beheerst en voor welke onderwerpen hij of zij oefenmateriaal nodig heeft. Dat betekent dat niet alle kinderen met dezelfde som bezig zijn. In de groepen 3 t/m 8 hangt een ultra HD Prowisebord, die de leerkrachten in staat stellen met behulp van educatieve software op interactieve wijze les te geven. Daarnaast hebben deze borden de functie van presentatiemiddel ter ondersteuning en verlevendiging van de leerstof. De leerlingen gebruiken deze borden ook voor hun spreekbeurten en boekbesprekingen. Daarnaast hebben wij op de Bernardus een snel, goedwerkend, draadloos netwerk. 

Bingel 

Dit jaar maken we de overstap van Gynzy naar Bingel. De kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 werken met Bingels verwerkingssoftware voor rekenen. Met deze software zijn (de meeste) papieren oefenboekjes overbodig geworden. Uw kind maakt opdrachten op een Chromebook. De oefenstof sluit aan bij de gebruikte lesmethodes. Uw kind werkt volledig op zijn of haar eigen niveau, want Bingel berekent voortdurend het niveau van uw kind en past hier de volgende opgaven op aan. Uw kind wordt tijdens het werken ondersteund in het leerproces, bijvoorbeeld door tips te krijgen op welke manier een som het beste uitgerekend kan worden. Nadat uw kind een instructie van de leerkracht heeft ontvangen kan uw zoon of dochter zelfstandig aan de slag. De leerkracht kan direct zien waar uw kind mee bezig is en hoe dit gaat, zodat hij of zij kan besluiten om even bij te sturen. Het analyseren van de vaardigheden van uw kind is gemakkelijk en overzichtelijk geworden voor de leerkracht, waardoor een optimaal leerresultaat behaald kan worden. 

Sfeer op school 

De omgang met leerlingen gebeurt op een vriendelijke manier. We leren de kinderen eerbied te hebben voor grote en kleine mensen, voor de natuur en de dagelijkse dingen waar we mee omgaan. Respectvol met elkaar omgaan is een belangrijk item. De sfeer op school is er een van rust, waar ook aandacht wordt besteed aan gezamenlijke vieringen en festiviteiten, waarbij ouders een belangrijke voorbereidende rol vervullen. Het samen vieren vindt ook plaats door middel van vieringen waar we met de hele school bij aanwezig zijn. Doordat we leerlingen van de bovenbouw inschakelen bij het leesonderwijs van de lagere groepen werken we aan een gemeenschapsgevoel. Dit tutorleren wordt ook ingezet bij andere activiteiten zoals carnaval, Palmpasen, de koningsspelen. Coöperatief leren speelt hierin een ook een rol. Kinderen leren door goede afspraken met elkaar samen te werken, waarbij ieder kind op zijn waarde wordt geschat. 

Waarden en normen 

Wij willen graag dat de kinderen een open houding hebben naar elkaar toe en positief gedrag ten opzichte van elkaar tonen. We stimuleren het actief burgerschap door humanitaire acties, een duidelijke regelgeving met daarbij ook inbreng van de kinderen. Voor ons geldt een gulden regel “Ga met een ander om zoals jij wilt dat een ander met jou omgaat”. Van daaruit zien de kinderen vanzelf dat anders zijn leuk is, dat de omgang met elkaar respectvol moet zijn binnen een prettige groepssfeer waar ieder zichzelf kan zijn en waar voor pesten geen plaats is. Het is ook belangrijk dat de kinderen thuis over school praten. We maken in de groepen ook gebruik van de “Vreedzame school” kaarten die de kinderen verder helpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Doorlopend wordt in de groep aandacht besteed aan de gedragsregels. Aan het begin van het schooljaar worden deze regels met de groep doorgenomen en opgesteld. In de bovenbouw ondertekenen de kinderen en de leerkracht de geldende regels. Als het kind er op deze wijze bij betrokken is, dan zal het ze eerder naleven. Deze regels gelden voor alle leden van onze schoolgemeenschap (kinderen, ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel). 

Vreedzame school 

Dit jaar zijn we weer een ‘Vreedzame school’. Dat is een methode-programma dat een positief effect heeft op het sociaal en emotioneel klimaat. Verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen wordt gestimuleerd en ze gaan met plezier naar school. De ‘Vreedzame school’ werkt aan een schoolcultuur waar een grote betrokkenheid naar elkaar is en waar leerlingen zelf de conflicten (leren) oplossen. 

Thema’s binnen de ‘Vreedzame school’ zijn:

 • Een positieve klas. Samen met de kinderen worden afspraken gemaakt over hoe met elkaar om te gaan.
 • Conflicten los je als kind zelf op (eventueel met andere kinderen samen).
 • Communicatie. Een goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten.
 • Gevoelens. Kinderen leren hun eigen gevoelens en die van anderen herkennen.
 • Mediatie. Leerlingen van de bovenbouw behouden een rol als mediator in de onderbouw, om daar de conflicten tussen de leerlingen op te lossen. 

Deze thema’s komen in alle groepen jaarlijks aan bod. 

Burgerschap 

Onder burgerschap verstaan we naast een goede relatie tussen overheid en burgers en burgers onderling ook een samenspel van specifieke rechten en plichten. Onder de hierboven staande kopjes ‘Levensbeschouwelijke visie en uitwerking’, ‘Sfeer op school’ en ‘Waarden en normen’ en in de methode ‘Vreedzame school’ zit al een groot gedeelte van onze ‘Burgerschapsvorming’. Burgerschap uit zich in het pedagogische klimaat. Door de bovengenoemde waarden en normen willen we dat kinderen een positieve kijk op de wereld krijgen. 

Dat brengen we op de volgende manier tot uiting: 

 • De leerlingen maken deel uit van de schoolgemeenschap. We zien dit als een kleine maatschappij, waarin de oudsten de jongsten helpen en bijstaan, waarbij respect en tolerantie belangrijk zijn. Samenwerking en verantwoordelijkheid met regels en afspraken zijn daarbij belangrijke factoren.
 • Onze school staat midden in de maatschappij. We onderhouden relaties met zorginstellingen en sportverenigingen en de plaatselijke katholieke en protestante gemeenschap.
 • In de diverse wereldoriëntatie methodes komt (staats) burgerschap regelmatig aan de orde. Veel van de burgerschapsactiviteiten zien we ook terug in de ‘Vreedzame school’. 

Onderwijs op maat 

We zijn een officiële IPC-school. Binnen de projecten van IPC worden alle kinderen uitgedaagd om op hun eigen niveau de diepte in te gaan. 

Aanpak voor 2023-2024 

 • Vaststellen Missie en Visie voor 2023-2024;
 • Onderzoeken welk sociaal-emotioneel programma bij de Bernardus past;
 • Uitvoeren van de IPC-projecten vanuit het curriculum van IPC Nederland
 • Stimuleren van leesmotivatie bij leerlingen.
3. Leerlingbegeleiding

Binnen onze school is Esther Godefrooy degene die de gehele leerlingenzorg Coördineert. Zij is het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten over kinderen die extra zorg nodig hebben en zij is belast met het coördineren van onderstaande zaken. De intern begeleider is ook contactpersoon voor de kinderen. Dit zal aan de kinderen bekend worden gemaakt. 

Signaleren 

Door observeren, toetsen en het verzamelen van gegevens uit diverse door leerlingen gemaakte oefeningen wordt door de groepsleerkrachten, samen met de interne begeleider en de remedial teacher, een overzicht gemaakt van de vorderingen van elk kind. Er is een toets kalender, waarop aangegeven staat welke toets in welke groep op welk moment afgenomen wordt. Voor alle leerlingen geldt, en dus ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, dat we na elk werkblok (= werk van twee tot vier weken) methode gebonden toetsen afnemen. Deze toetsen registreren we in onze klassenadministratie. 

Ook nemen we onafhankelijke toetsen af. Twee keer per schooljaar nemen we leerlingvolgsysteemtoetsen af (onder andere van CITO) op de gebieden begrijpend lezen, rekenen, wereldoriëntatie, spelling, taal, technisch lezen en de sociaal emotionele ontwikkeling. Indien nodig, vooral bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, nemen we extra toetsen af. Dit wordt bepaald naar aanleiding van de methode gebonden toetsen en de onafhankelijke toetsen. Dit zijn vaak diagnostische toetsen, waaruit blijkt waar de problemen precies zitten en hoe we die het beste kunnen aanpakken. Onze intern begeleider of een extern deskundige neemt deze toetsen af. De uitkomsten worden met de leerkracht besproken en vervolgstappen genomen. Regelmatig worden de kinderen en de zorg in een groep met de groepsleerkracht en de intern begeleider besproken. 

Handelen 

De vervolgstappen worden beschreven in een handelingsplan. Het handelingsplan wordt uitgevoerd door de leerkracht in de groep dan wel door de remedial teacher in de kleine groep of individueel. De ouders worden op de hoogte gesteld van de voornemens om het kind te begeleiden. We hebben materiaal dat we gebruiken voor kinderen die specifiek geholpen moeten worden. 

Hierbij kunt u denken aan extra materialen voor rekenen, spelling, lezen enz. Maar er zijn ook materialen aanwezig om kinderen met bijvoorbeeld sociaal-emotionele problemen op weg te helpen. Deze materialen zijn verzameld in de orthotheek. Natuurlijk wordt de computer steeds meer gebruikt bij de extra hulp aan kinderen. Zelfvertrouwen speelt een belangrijke rol in dit geheel. Door te werken in kleine stapjes bouwt het kind meer vertrouwen op en maken we de kans op faalangst kleiner. Soms helpt het al om in de groep wat extra te oefenen, soms zal ook de RT’er een rol vervullen binnen of buiten de groep. 

Soms blijkt het nodig te zijn om externe deskundigen in te huren. Binnen onze stichting is een zorgteam van psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers dat ons ondersteunt en na doorverwijzing allerlei onderzoeken verricht om een volledig beeld van het kind te krijgen. Ons leerling-administratiesysteem is van ParnasSys. Ouders kunnen hierop inloggen voor de toets gegevens van hun kind. 

Rapportage 

Door het toetsen, verzamelen van gegevens en observeren krijgen we een beeld van de kinderen. Al deze gegevens monden twee keer per jaar uit in een rapport. Tweemaal per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor de “tien-minuten-gesprekken”. De eerste keer vinden dit gesprek plaats in november. Het tweede gesprek is na het eerste rapport in februari/maart. De ouders krijgen dan informatie over de ontwikkeling van het kind in het algemeen. Er zal niet alleen gesproken worden over de leerresultaten van het kind, maar ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat erom dat alle aspecten besproken kunnen worden die belangrijk zijn voor het goed functioneren van het kind. U ziet dan ook een overzicht van de afgenomen Citotoetsen. Lukt het niet om binnen de 10 minuten dit te bespreken, dan worden altijd vervolgafspraken gemaakt. In de activiteitenkalender vindt u wanneer de 10 minutengesprekken zijn. Tussentijds kunt u natuurlijk ook altijd in gesprek gaan met de leerkracht. 

In verband met vergaderingen of andere afspraken van de leerkracht is het raadzaam om even een afspraak te maken. Ouders kunnen inloggen in ParnasSys en daar de resultaten zien van hun kind van de niet methode gebonden toetsen van het leerlingvolgsysteem. 

Coördinator Leerling zaken 

De school heeft een Coördinator Leerling zaken in dienst, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Op onze school is dit Marleen Schulte. 

Via de intern begeleiders worden leerlingen naar de Coördinator Leerling zaken verwezen. 

Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GG en GD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerling zaken. De Coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerling-overleg (MLO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. Er is een vast overleg met de directeur en de intern begeleider. 

Leerlingen met een handicap 

Binnen onze school worden soms leerlingen geplaatst die een bepaalde handicap hebben. Dit kan op taal-, motorisch of sociaal-emotioneel gebied zijn. 
Het bevoegd gezag neemt op grond van een specifiek aannamebeleid een besluit over deze plaatsing. In ieder geval zal steeds bekeken worden of wij in staat zijn de zorg te bieden die nodig is. Het aannamebeleid ligt op school ter inzage. Het bestuur zorgt ervoor dat er voldoende menskracht en middelen aanwezig zijn om aan de doelstelling te voldoen. De leerlingen die extra zorg nodig hebben krijgen ondersteuning vanuit “Onderwijs dat past” vanuit het bestuur van de Verenigde Scholen. Het bestuur heeft hiervoor middelen en faciliteiten toegekend aan iedere Alberdingk Thijm School. 

Remedial teaching 

Voor kinderen die meer nodig hebben is er ondersteuning in de groepen zelf en door de remedial teacher. Dit is altijd in samenspraak met de ouders en de leerkrachten. De ruimte hiervoor binnen de formatie is beperkt en soms zal er dus externe ondersteuning nodig zijn. 

Resultaten en overgang naar het voortgezet onderwijs 

Afgelopen jaar gingen onze kinderen naar de volgende scholen van voortgezet onderwijs: 

International School 1 leerling
Roland Holst College 1 leerling
Laar en Berg 1 leerling
Huizermaat 6 leerlingen
Erfgooiers College 5 leerlingen
Yuverta 2 leerlingen
College de Brink 4 leerlingen

 

Overdracht gegevens naar het voortgezet onderwijs 

De school geeft in januari een schooladvies. Dit is gebaseerd op de adviezen van de groepsleerkrachten die de kinderen de afgelopen jaren hebben begeleid. Naast het schooladvies komt er een onafhankelijke toetsing: de Cito-eindtoets. De afnamedatum hiervan is in april, wanneer alle leerlingen reeds zijn aangemeld in het voortgezet onderwijs. Alle kinderen van groep 8 nemen deel aan de Cito-eindtoets. Aan de ouders wordt via een toets krant de nodige informatie verstrekt. De eindtoets meet de gegevens per kind en per klas als geheel met betrekking tot de vakgebieden lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie. Na aanmelding door de ouders van het kind bij een school voor voortgezet onderwijs is er contact tussen groepsleraar en Brugklascoördinatoren, waarin nadere gegevens kunnen worden uitgewisseld. De ouders hebben vrijheid van schoolkeuze. De scholen voor voortgezet onderwijs in het Gooi hanteren strakke normen bij aanname van kinderen. 

Het advies van de basisschool is een hard gegeven, waar men bij toelating van de leerlingen niet van afwijkt. Na plaatsing van de leerlingen in het VO zijn er nog regelmatig contacten. Rapportgegevens, overzichten van toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de uitslag van de Cito eindtoets basisonderwijs worden pas na aanname naar de V.O. scholen gestuurd. Deze gegevens mogen niet worden gehanteerd bij het besluit tot toelating. Daarvoor geldt dus uitsluitend nog het advies van de basisschool. 

4. De rol van ouders

Communicatie met ouders 

We hechten op onze school aan korte lijnen met de ouders en we trachten de ouders zo volledig mogelijk te informeren. Dit houdt in dat we laagdrempelig zijn. Om te komen tot een goede afstemming tussen de activiteiten op school en thuis is het essentieel om een goede communicatie tussen ouders en school te hebben. 

Dit bewerkstelligen we door: 

 • Informatieavonden voor ouders. Bij aanvang van het schooljaar hebben we een informatieavond, waarop ouders over allerlei zaken die de groep betreft en geïnformeerd worden;
 • 10 minutengespreksavonden, waarop de ouders geïnformeerd worden over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind;
 • Maandelijks een bulletin met alle activiteiten en relevante informatie. Dit bulletin wordt per mail verstuurd. Aan nieuwe ouders wordt om hun e-mailadres verzocht;
 • De website waarop actuele informatie vermeld staat en allerlei foto’s van activiteiten zijn te vinden;
 • Regelmatige mails naar alle groepen met informatie van de leerkracht over leerstof, toetsen en activiteiten;
 • De schoolgids die jaarlijks verschijnt en waarin naast de informatie over de school ook de jaarplanning is opgenomen;
 • De dagelijkse contacten tijdens het brengen en halen van de kinderen zijn in onze ogen ook van groot belang;
 • Actief de ouders te betrekken bij het onderwijs (zie hieronder);
 • Het bijwonen door de directie van een aantal ouderraadsvergaderingen;
 • Het bijwonen van de MR-vergaderingen door teamleden en directie;
 • Bij scheiding hebben beide ouders recht op informatie van de school. Hier dienen beide ouders dan wel om te verzoeken;
 • Inlogmogelijkheid voor ouders in leerlingvolgsysteem van hun kind. 

Ouderactiviteiten/hulpactiviteiten 

Zoals ieder jaar doen de ouderraad en het schoolteam een dringend beroep op ouders om mee te werken aan de verschillende activiteiten die op school plaatsvinden. Wij hebben in de loop van de jaren ervaren dat wij door de hulp van ouders meer voor en met de kinderen kunnen doen. U bewijst de school en uw kinderen een enorme dienst. Door deze werkzaamheden krijgt u ook een beter inzicht in het reilen en zeilen van de school waar uw kinderen een groot gedeelte van de dag doorbrengen. De ouders van de kleuters kunnen ook in de hogere groepen hulpverlenen en de ouders van de kinderen uit de hogere groepen zijn ook welkom in de kleutergroepen. De klassenouder heeft wat betreft de activiteiten een spilfunctie. 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Op onze school is een Medezeggenschapsraad actief. Een wettelijk verplicht orgaan. Zij heeft instemmings- en/of adviesrecht over zaken als formatieplan, huisvesting, vakantierooster, begroting en vele andere zaken die de school aangaan. De namen van de MR-leden vindt u op onze website. De MR ver gadert een tiental keer per jaar met de directie en behartigt de belangen van ouders en personeelsleden. De raad bestaat uit 2 ouders en twee leerkrachten van de KBS De Pionier en twee ouders en twee leerkrachten van de Bernardusschool. 

De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school en zal actief deelnemen aan het denk- en besluitvormingsproces, in zake onderwerpen die vooral door directie en bestuur worden aangevoerd. De MR vergadert ook komend schooljaar afwisselend op de beide locaties. Data en tijden worden in de activiteitenkalender bekend gemaakt. 

E-mailadres: mr@kbsbernardus.nl. Er hangt in de gang ook een brievenbus waarin u uw opmerkingen kunt deponeren. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Onze school valt onder het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur, vertegenwoordigd door de boven schoolse directie, overlegt geregeld met de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De GMR bestaat uit negen ouders en negen teamleden die worden gekozen uit de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de GMR gemiddeld eens in de zes tot acht weken overleg met de boven schoolse directie over het al gevoerde en nog te voeren beleid. Vaste overlegpunten zijn onder andere het plan van aanpak voor het komende jaar en de begroting. Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de GMR-invloed uitoefenen op te nemen besluiten door het bestuur. Instemmingsrecht houdt in dat het bestuur een besluit niet kan uitvoeren zolang de GMR niet akkoord is. Adviesbevoegdheid houdt in dat de GMR zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven aan het bestuur over zaken die geregeld moeten worden. 

Oudervereniging/ouderraad (OR) 

De ouders/verzorgers van de kinderen van onze school worden bij het inschrijven van hun kind via het inschrijfformulier lid van de oudervereniging. Deze oudervereniging heeft een bestuur dat bestaat uit ouders: de ouderraad. Deze zorgt voor vele activiteiten op en rondom school en fungeert als adviesorgaan van de medezeggenschapsraad. Een aantal keer per jaar vergadert de ouderraad met de directie. 

Jaarlijks wordt in oktober het financiële jaarverslag over het afgelopen schooljaar vastgesteld. Daarnaast wordt de begroting voor het lopende schooljaar gepresenteerd en wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. U wordt daarover geïnformeerd. Mocht u vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben, of wilt u lid worden van de ouderraad, neemt u dan gerust contact met hen op. De gegevens hiervoor vindt u op onze website: www.kbsbernardus.nl. 

Geldelijke bijdragen van ouders 

Vrijwillige bijdrage van ouders: Het schoolfonds 

Onderwijs is in principe gratis. Via het rijk krijgen we onze gelden op basis van het aantal kinderen. Dit wordt gebruikt voor personeel, huisvesting en onderwijsmaterialen. Deze subsidie is niet echt ruim te noemen en in onze ogen onvoldoende om te komen tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Wij vragen daarom aan de ouders een bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en komt ten goede aan het schoolfonds. Door het overmaken van de bijdrage gaat u akkoord met de overeenkomst met betrekking tot het schoolfonds. Er is geen vast bedrag voor dit fonds. Ieder is vrij om een bedrag te doneren. Het richtbedrag per leerling is €60,- 

U krijgt het betalingsverzoek in de maand september of in de eerste schoolweek van uw kind en u kunt het overmaken op: 
Raborekening: NL40RABO0101495188 
t.n.v. Alberdingk Thijm Scholen 
Onder vermelding van: Schoolfonds Bernardusschool.
De betaling zal geschieden met Wis-collect 

Met deze bijdragen kunnen we versneld nieuwe methodes, aanvullend ICT-materiaal en andere leermiddelen aanschaffen. We bevelen u dit van harte aan. 

Ouderbijdrage van de ouderraad 

Ouders zijn via de inschrijving van hun kind op school automatisch lid van de ouderraad. De ouderraad verzorgt vele activiteiten rondom sfeervolle momenten zoals Sint, Kerst, Pasen, carnaval etc. etc. Onmisbaar voor een goede sfeer in de school. De ouderraad int ook een contributie om al die feestelijkheden mogelijk te maken. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in het najaar. Afgelopen jaar bedroeg deze €50,- 

Voor het schooljaar 2023-2024 wordt dit weer vastgesteld op €50,- per kind. 

Het betalingsverzoek ontvangt u in november via Wis collect en u kunt het overmaken op rekeningnummer: NL52RABO01438.61.565
O.v.v. bijdrage Ouderraad en naam van uw kind(eren) We hopen dat ieder gehoor zal geven aan dit verzoek. 

Incidentele bijdragen voor schoolreisjes, kamp e.d. 


In de loop van het schooljaar zult u nog benaderd worden voor een geldelijke bijdrage. Dit zal betrekking hebben op de kosten voor: 

 • Kamp groep 8 €125,-
 • De schoolreisjes: groep 3-7 € 42,50, groep 1/2 € 10,-. 

U kunt deze bedragen – na het ontvangen van een betalingsverzoek – met Wis-collect overmaken op: NL40RABO0101495188 t.n.v. Alberdingk Thijm Scholen PO Ber. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om deze bijdragen te betalen dan dient u contact op te nemen met de directie. 

Hoewel het niet betalen van de ouderbijdrage niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname, is het voldoen van de ouderbijdrage wel nodig om deze activiteiten aan te kunnen blijven bieden. 

Humanitaire acties 

De kinderen zullen benaderd worden om zelf actief mee te werken aan acties voor o.a. kinderpostzegels, de veertigdagenactie en eens in de twee jaar een goede doelenactie. 

5. Praktische zaken

Schooltijden continurooster 

We hebben een continurooster. Dat betekent voor groep 1 t/m 4 op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. 

Voor groep 5 t/m 8 betekent dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

In- en uitgaan 

We houden een inloop van 8.20 uur tot 8.30 uur. De kinderen worden tot de deur gebracht. 
Na schooltijd gaan de kinderen via het plein of de fietsenkelder naar huis. Ouders en verzorgers wachten bij de hekken van het schoolplein op straat. Kleuters worden door de leerkracht naar hun ouders begeleidt bij het naar huis gaan. 

Vakantiedagen 2023-2024 

Herfstvakantie ma 23-10-2023 t/m vr 27-10-2023
Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024 
Voorjaarsvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024
Goede Vrijdag vr 29-03-2024
Pasen zo 31-03-2024 t/m ma 01-04-2024
Meivakantie ma 22-04-2024 t/m vr 04-05-2024
Hemelvaart do 09-05-2024 t/m vr 10-05-2024
Pinksteren zo 19-05-2024 t/m ma 20-05-2024
Zomervakantie ma 21-07-2024 t/m vr 30-08-2024

Voor de actuele studiedagen wordt verwezen naar de jaarplanning op de website. 

 

Melden van afwezigheid van leerlingen 

U wordt vriendelijk verzocht in geval van ziekte of verzuim van uw kind dit liefst een kwartier voor de aanvang van de school telefonisch door te geven: 035 - 538 37 87. Voor die tijd kunt u iets inspreken op de Voicemail. Het voorkomt onnodige ongerustheid bij de leerkracht. Na 9.00 uur zullen wij als er niets is doorgegeven contact met u opnemen. 

Buitenschoolse opvang 

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang ”Banjer” organiseert de buitenschoolse opvang voor de twee scholen binnen ons complex. De opvang vindt op school plaats. Banjer wil dat de kinderen heerlijk kunnen spelen en dat ze met veel plezier naar de naschoolse opvang gaan. Ze kunnen knutselen, een boekje lezen, met lego spelen etc. Ook kan er heerlijk buiten gespeeld worden. 

Vlugheid en Kracht geeft tijdens de naschoolse opvang verder elke maandag gymles. Ouders betalen dan een jaarlijkse contributie aan Vlugheid en Kracht. 

De kinderen worden opgevangen op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 18.30 uur, op woensdag 12.30 uur en vrijdag vanaf 12.00 uur voor groep 1 t/m 4 en vanaf 14.30 uur voor groep 5 t/m 8. De kinderen worden ook tijdens studiedagen en tijdens alle vakanties opgevangen. De maandtarieven zijn gebaseerd op reguliere opvang inclusief studiedagen en schoolvakanties. U kunt losse middagen ”inkopen” als uw kind al een middag of meer de naschoolse bezoekt. Extra dagen tijdens de schoolweken kosten € 32,60 en tijdens de vakanties € 62,25 (prijzen 2010). Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar. 

Mocht u informatie willen dan kunt u zich wenden tot Banjer, Ekelshoek 21, 1261 TT Blaricum. Tel. 035 - 538 90 81.
E-mail: info@kdvbanjer.nl 

Jarige kinderen 

Bij jarig zijn hoort trakteren. Hopelijk houdt u het gezond, verstandig en eenvoudig, We zijn een gezonde school en letten op gezonde tussendoortjes en traktaties. We zullen hier actief op toezien. 

Wilt u bij een traktatie voor de klasgenootjes van de jarige even contact opnemen met de groepsleerkracht? Deze kan u informeren of er eventueel kinderen zijn die een dieet volgen. Ook als u twijfels heeft over de traktatie. 

Een jarige uit de kleuter- of onderbouw mag ook de leerkrachten trakteren van de overige kleuter- en onderbouwgroepen. Voor een jarige uit de midden- en bovenbouw geldt dat zij ook de leerkrachten van de midden- en bovenbouw mogen trakteren. 

Als u uitnodigingen uitdeelt voor een kinderpartijtje, wilt u dat dan niet op school doen. Het is sneu voor de kinderen die niet uitgenodigd worden. 

Pauzehapjes en drinken: een gezonde school 

‘s Morgens drinken we iets in de klas en eten we fruit. In de bovenbouw mag dat aangevuld met brood indien gewenst. Er mag dus geen snoep als pauzehapje meegenomen worden. Hier wordt door de leerkrachten op toegezien. We verzoeken u vriendelijk als drinken een hervulbare fles water mee te geven. Niet een drinkpakje i.v.m. het milieu. Het traktatiebeleid is ook dit jaar weer gericht op gezond. Op de informatieavond van iedere groep wordt dit toegelicht. 

Hoofdluis 

Na elke vakantie wordt door de klassenouders een controle uitgevoerd bij de start van de schooldag. Wanneer tijdens de controle 'lopende luizen' worden aangetroffen bij een kind, worden de betreffende ouders door de leerkracht gebeld om hun kind op te halen en te behandelen. Bij het vinden van neten belt de leerkracht wel de ouders, maar hoeft het kind niet opgehaald te worden. 

Voor de behandeling verwijzen wij u graag door naar de website van het RIVM: rivm.nl/hoofdluis

GGD 

De GGD is belast met jeugdgezondheidszorg. Er werken artsen, verpleegkundigen, logopedisten en doktersassistenten. Welke onderzoeken krijgen de kinderen? In groep 1 worden de kinderen door de logopedist gescreend op verschillende aspecten van de taalontwikkeling, spraak, mondgewoontes en stem. Ook kinderen uit andere groepen kunnen voor een dergelijk onderzoek in aanmerking komen. In overleg met de leerkracht kan dit plaatsvinden. 

In groep 2 worden de kinderen uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Gekeken wordt naar groei, ontwikkeling en gezondheid. In groep 7 wordt uw kind onderzocht op lichamelijke groei, houding en gezichtsvermogen. 

Verder staat de gezonde leefstijl centraal. Buiten de school om wordt uw kind als het negen jaar is, uitgenodigd voor vaccinaties. Bij vragen en/of problemen kunt u zich in verbinding stellen met de GGD 035 - 692 63 50 of jgz@ ggdgooi.nl. 

Peuterspeelzaal 

Binnen ons complex is een peuterspeelzaal gevestigd. Makkelijk voor kinderen om te wennen aan het gebouw en de omgeving en zo leren ze op een speelse manier met elkaar om te gaan. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht op: Speelzaal Blaricum.

 

6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl